Miarka się przebrała

Miarka się przebrała!
Czyli o kwasowości wina słów kilka, według naszego eksperta – Piotra Przybka.

Kwasowość miareczkowa (potencjalna, bierna), niesłusznie nazywana ogólną, wyraża całkowite stężenie w roztworze kwasowych atomów wodoru występujących zarówno w postaci zdysocjowanej, jak i niezdysocjowanej, które w reakcji z zasadami ulegają zobojętnieniu.

Kwasowość miareczkowa jest jednym z kluczowych parametrów determinujących termin zbioru winogron oraz pomaga podejmować decyzje na późniejszych etapach ich przetwórstwa.

Pomiary kwasowości miareczkowej są łatwe do wykonania i nawet w warunkach amatorskich uzyskuje się wystarczającą dokładność. Oznaczenie polega na zobojętnieniu związków o charakterze kwaśnym obecnych w badanej próbce wina przez miareczkowanie mianowanym roztworem wodorotlenku sodu (NaOH), wobec wskaźnika (miareczkowanie klasyczne) lub pH-metru (miareczkowanie potencjometryczne). Szczegółowe opisy postępowania z pewnością znajdziesz w Internecie, a tym czasem zastanówmy się…

Co może pójść nie tak?

  1. Zarówno dwutlenek węgla CO2 jak i dwutlenek siarki SO2 mogą zawyżać wyniki miareczkowania ze względu na tworzenie się kwasów węglowego i siarkowego IV (daw. siarkawego). O ile, w praktyce, możemy zaniedbać wpływ stosunkowo małej ilości SO2, to już nie możemy tego zrobić w przypadku CO2, który może zawyżać kwasowość nawet powyżej 1 g/L. Zatem odgazowanie próbki jest tu kluczowe dla poprawności wyniku.
  2. Miareczkowanie słabego kwasu powoduje przesunięcie stanu równowagi, kiedy ubywa wolnych H+ zobojętnianych przez NaOH, układ reaguje ich odtworzeniem z niezdysocjowanych form kwasu. Jest zatem niezmiernie ważne zapewnienie odpowiedniego czasu na zmieszanie się i przereagowanie reagentów po każdej dodanej porcji NaOH (czyt. miareczkuj powoli). W przypadku miareczkowania ze wskaźnikiem wystrzegaj się sytuacji, w której zmiana barwy nie jest trwała lecz zanika. Jest to spowodowane właśnie jonami H+, które układ produkuje w celu powrotu do stanu równowagi. Taka nieutrzymująca się barwa nie powinna być brana za punkt końcowy miareczkowania.
  3. Stężenie 0,1 M NaOH jest względnie nietrwałe i jego dokładne miano powinno być wyznaczane raz na tydzień np. z użyciem standaryzowanego roztworu kwasu solnego.
  4. Miareczkowanie ze wskaźnikiem (np. BBT – błękit bromotymolowy) sprawdza się dobrze w przypadku win jasnych. Uchwycenie momentu zmiany barwy wskaźnika może być trudne w przypadku win czerwonych, które przed pomiarem należy odbarwić z użyciem węgla aktywowanego. Węgiel następnie należy odfiltrować.
  5. W przypadku miareczkowania potencjometrycznego (z pH-metrem) ważne jest aby woda stosowana do rozcieńczania próbki była pozbawiona CO2 (pamiętajmy, że CO2 zawyża kwasowość).
  6. Kwasowość miareczkowa to nie to samo co kwasowość całkowita, ponieważ część słabych kwasów może być „związana” w winie w postaci soli potasowych, które nie przereagują z NaOH. Zatem kwasowość całkowita będzie przeważnie wyższa od kwasowości miareczkowej, a różnica między nimi będzie zależna głównie od zawartości potasu w winie.