Projekt „Z POWERem w Przyszłość”

Szkolenia realizowane we współpracy z Instytutem Turystyki w Krakowie, skierowane do:

1. osób fizycznych w wieku 15-29 lat

2. których miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, znajduje się na terenie subregionu Kraków;

3. które należą do kategorii NEET – spełniają łącznie trzy następujące warunki; osoba taka:

  • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);
  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie czy kwalifikuje się do kategorii NEET, weryfikuje się, czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

4. są osobami biernymi zawodowo – to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Za osoby bierne zawodowo uznaje się studentów studiów stacjonarnych, ale nie należą do kategorii NETT.

 

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby,

  •  zarejestrowane   w   grodzkim urzędzie  pracy  i  posiadające  status  osoby  bezrobotnej
  • młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy);
  • matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy);
  • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po ich opuszczeniu);
  • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po ich puszczeniu);
  • matki przebywające w domach samotnej matki;
  • osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po ich opuszczeniu)

Siła Kompetencji

Szkolenia realizowane we współpracy z Instytutem Turystyki w Krakowie, skierowane do osób takich jak:

1. Pracownik przewidziany do zwolnienia – pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn nie dotyczących pracownika

2. Pracownik zagrożony zwolnieniem – pracownik zatrudniony pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych i nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną.

3. Osoba zwolniona – osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy, lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną.

4. Osoba odchodząca z rolnictwa – Rolnik ubezpieczony w KRUS lub jego domownik, który wykonuje działalność rolniczą, lecz w momencie przystąpienia do projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej. Osoba podlegająca ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2336, z późn. zm.) (KRUS) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, zamierzająca podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.) (ZUS)

 

Szkolenia

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i pokrywa: 

 – koszty szkolenia uczestników

– koszty stypenidum szkoleniowego

– koszty dojazdu na szkolenie 

– koszty ubezpieczenia uczestników

– koszty wyżywienia w przypadku czasu trwania szkolenia powyżej 6 godzin

Staże

W ramach projektu przewidziano także płatne staże, gdzie finansowane są:

– koszty badań lekarskich

– koszty ubezpieczenia 

– koszty stypendium stażowego do wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, w przypadku przeprwacowania 160 godzin miesięcznie lub proporcjonalnie mniej (w zależności od liczby godzin)

– koszty dojazdów na staż

– wynagrodzenie opiekuna stażysty

Zapraszamy do kontaktu

Osoba odpowiedzialna:

Blanka Byrska, tel. + 48 600 961 147

 

 

 


 

Projekt współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+

Publikacje na niniejszej stronie zostały zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.